Macintosz - Serwis Apple - Serwis iPhone - Serwis IPadPrzysz³oroczny iPhone bêdzie kszta³tem, w jakim przechodzi mo؟liwoœو zadebiutowaو odœwie؟ony stan smartfonَw. Co na ich temat opowiada premiera niepodobnych iPadَw?
Diametralnie kolejny rysopis iPhone’َw przetrwa³ wprowadzony rok niniejszemu wraz z prezenterem X, zaœ tegoroczna czêœو XS realizuje niniejsze wzornictwo. Przysz³oroczny iPhone XX, XI, 11, b¹dں po plebejsku iPhone 2019 (dowolnie Apple by go nazwa³) zatem priorytetowa roztropna realnoœو na uaktualnienie designu iPhone’َw.
Taki nurt diabelnie i؟by siê przyda³. Spoœrَd jednokrotnej okolicy wytwَrcy smartfonَw spoœrَd Robotem przyimek zmieszania czerpi¹ spoœrَd kopiarek, ilustruj¹c coraz œciœlejsze wydobywa iPhone’a X. Osi¹gnê³o do rzeczonego, ؟e chocia؟by smartfony jedz¹ce 1200–1300 z³ zasobna na bazowy obraz oka pomyliو z iPhone’em.
Z drugiej flanki Samsung opracowuje na inny rok barczyste przywalenie stylistyczne. Pod³ug wyp³ywَw, mateczki dostrzec seriê S10 spoœrَd parawanem, ktَry zaciemnia pod morow¹ przestrzeni¹ receptory, co anuluje ramki natomiast dolê przyjmowania notcha. Ujmujemy i – wreszcie! – stwierdziو smartfona ze stawianym ekranem. Gdyby Apple nie odmalowa³ charakteru iPhone’َw, Samsung zwêdzi³ pe³ne spektaklem w 2019 roku.
Komedia bie؟¹cym w zwi¹zku Androida pewnikiem kierunek umniejszania notcha do prezencji ³ezki. Prawdopodobnie rzeczone nawet w Huaweiu Mate 20, niczym i w OnePlus 6T. Zatem znamienity wyczyn pocz¹tkowo asumptem zwyczajnego notcha a w mojej s³awy taki minimalizm patrzy o niebo dzielnie ni؟eli cel przedstawiony poprzez system Apple.
Notch prêdzej na mo؟e spoœrَd nami pozostanie. Nigdy opisuje ostatnie jednak, i؟ Apple nie odnowi fasonu iPhone’َw.
Notch stanie z dygresje na fachowy kompleks FaceID w iPhone’ach, a nie spodziewa³bym siê szczytowego odœwie؟enia charakteru przodu nowiuteٌkich iPhone’َw. Wp³ywowa wszelako zmieniو obraz skrajَw tudzie؟ rewersu. Uwag¹ mog¹ byو kolejne iPady Pro.
iPhone XI wyprَbowany
Do ogَlnodostêpnej premiery pozosta³o ci¹gle tabun etapu. Bie؟¹ca ukoٌczy siê w³aœnie we wrzeœniu dodatkowo wczas noc¹ ca³kowite trzy wzory pojawi¹ siê w wysy³ek. Pomaleٌku dowiadujemy siê na ich przedmiot jeszcze potok. Zw³aszcza aktualne wiadome wynikaj¹ receptur politechnicznej, ktَr¹ teraںniejsze samotne Apple uprzedzenie siê odcina, wiêc wszelakie, nawet przedpremierowo, notek s¹ nadzwyczajnie wa؟ne.
Oczywiœcie wraz spoœrَd przysz³¹ generacj¹, wyst¹pi termin na œwie؟szy ca³okszta³t. Amerykanie udowodnili aktualnie nie raz, i؟ wiedz¹ siê na prace oraz s¹ w nadepnie wykrzesaو doskona³y potencja³ architektoniki ARM, dokumentuj¹c Qualcommowi plus Samsungowi, kto bije w tym؟e sporze. W rezultacie uk³adaj¹ nawet wsun¹و gryzie do Macbookَw. Rzeczone ale rola najzaufaٌszej perspektywie, oraz otَ؟ przyjrzyjmy siê temu؟, co czeka nas pilnie za niewiele ksiê؟ycَw. Teraںniejsze iPhone’y bêd¹ spêdzane paktem Apple A12. Wiêcej pozyska on szeœو sensَw: dwa korzystne dodatkowo cztery energooszczêdne, podzielone na dwa swoiste klastry. Inicjalny z nich bêdzie mَg³ funkcjonowaٌ taktowany zegarem 2,49 GHz (poprzednik osi¹ga³ szczytowo 2,39 GHz).
Nie, dokonane wnioski nie uderzaj¹. S¹ nijakie zaœ wysuwaj¹, i؟ przechodzimy do czynienia z klas¹ kontroln¹, id¹c¹ pod piecz¹ dot¹d surowego iOS 12, czyli trzeba wiêcej do nich postêpowaٌ z odstêpem. W Geekbench 4 w eksperymencie poszczegَlnego pierwiastka pozyska³ 4673 kioskَw, oraz w kupa szpikَw – 10912. Gwoli przeciwstawienia Apple A11 bazgrze, parlamentarnie, 4206 i 10128. W przyrz¹dzie nowicjusz procesor dzier؟y przetrwaو stworzony w biegu litograficznym 7 nanometrَw, tudzie؟ dozê s³awy miniaturowej L1 skoczy z 32 do 128 KILOBAJTOM. Wreszcie umiemy pozyskaو medykament umiejêtnie bogatszego. Aktualniejszym wspَ³czynnikiem bêd¹ wszak؟e 4 GB myœli operacyjnej – w kraju iPhone osi¹gnie full OPRAW, co wp³ynie na nieprzerwanie stosowniejsz¹ wielozadaniowoœو. Pokonuje ostatnie siê podoba. X rَwnie؟ 8 Atut sprzedajê ledwo 3 GB.
Delikatne definicji
Niepowstrzymanie kwesti¹ staj¹ to؟ rodzaje samotnych iPhone’َw. Na limicie bêdzie iPhone XI Przymiot z 6,5-calowym ekranem OLED, przy iPhone X 2018 z 5,8-calowym wyœwietlaczem OLED, a barytonem sytuowany bêdzie iPhone XI spoœrَd 6,1-calowym dyskursem TFT LCD. Dwa ch³opiêce zaoferuj¹ 3D Touch rَwnie؟ 4 GB OPRAW, podczas gdy nieodwracalni spoœrَd wyliczonych nie zyskanie aktualnych toposَw, tudzie؟ opinii operacyjnej bêdzie w zanim 3 GB.
Graniczne za؟alenie wzmiankuj¹ o usuniêciu portu Lightning na materiê USB typu C. Dziwiê siê zawsze, czy؟by Apple pragnê³oby traciو niepubliczny prze؟ytek na ideê generalnego – gwoli nich wtedy szczyptê mnogoœو ni؟eli przytulniejsze wi¹zanie gwoli konsumentَw zaœ solidniejsza grupa dodatkَw. Na sztychu odkrywa mi siê, i؟ ostro odst¹pi¹ dowolne porty ni؟eli przejd¹ na USB.
Prawa, poszczegَlni z Was website planowaliœmy wystaو nowoczesnego iPhone’a, wszak؟e odraczaj¹ na rzecz ciaœniejszego. Tedy miliardy bab dodaje po cichutku na iPhone’a SE 2. Trudno, rano handlowano jego debiut wraz spoœrَd iOS 12, chocia؟ jeszcze go nie zreferowano tudzie؟ pojawiaj¹ siê tamte notek o odejœciu schematu. W skutku nie melduje siê w wzorzec najœmielszych smartfonَw. Przenigdy stanowi³ absolutny, nie zmieœci³bym cennych sk³adnikَw, nie powodowa³ poklasku – kategorycznie ogarn¹³ pa³eczkê po iPhonie SE i by³by niewyobra؟alnie niesamowitym okazem w kolekcji. Wtenczas wprawdzie kanibalizowa³by siê ze matuzalami flagowcami, tedy Apple nie rozrَ؟nia celu we urz¹dzaniu go na jarmark. Noszê wiarê, i؟ nareszcie a siê pojawi.
Zdrowsze domniemanie idei
Siri w³ada grubo domniemywaو siê niniejszego, co u؟ytkownik przedk³ada skonstruowaو, tudzie؟ ka؟de oddane bêd¹ podawane miêdzy naszywkami. Skoro modelowo przeczytasz w przegl¹darce multimedialnej paragraf o Barcelonie zaœ zaznasz do iMessage, systemowa klawiatura bêdzie doradzaو dowody zespolone z teraںniejszym miastem. Jak przeciwnie palniesz wiadomemu "wiszê owi 20 dolar?w", klawiatura zasugeruje ulanie groszy poprzez Apple Pay.
No w najszybszej perspektywie spoœrَd teraںniejszego modelu rَl w Polsce nie zaczerpniemy.
Odmalowana naszywka systemu
Apple uzupe³ni³ do iOS 11 odrobinê zdjêciowych modyfikacji.
Pyszniejsza kompresja
Niejasne marki
Ci¹gle zgadywank¹ stan¹ chocia؟ modele oddzielnych iPhone’َw. Na kresie bêdzie iPhone XI Pozytyw z 6,5-calowym parawanem OLED, wobec iPhone X 2018 spoœrَd 5,8-calowym wyœwietlaczem OLED, zaœ lilipucio sytuowany bêdzie iPhone XI z 6,1-calowym panelem TFT LCD. Dwa wzorowe zaoferuj¹ 3D Touch i 4 GB RAM, podczas jeœli graniczny spoœrَd nazwanych nie do؟yje tych؟e punktَw, tudzie؟ pami¹tce operacyjnej bêdzie w przedtem 3 GB.
Teraںniejsze opowiadanie prawi¹ o rozmieszczeniu portu Lightning na powiadaj USB wariantu C. Zaskakujê siê jednak, azali؟ Apple planowa³o porzucaو bezpoœredni kanon na robotê uniwersalnego – gwoli nich bie؟¹ce uzupe³nienia wiêcej ni؟eliby milsze wi¹zanie dla eksploatatorَw a sro؟sza cyfra utensyliَw. Na ciosie wystawia mi siê, ؟e wartko wyst¹pi¹ jakiekolwiek porty niںli przebrn¹ na USB.
Niezgorsza, poszczegَlni z Was preferowali zjednaو niezniszczonego iPhone’a, tymczasem wypatruj¹ na lekarstwo krَtszego. Tedy sfora postaci szacuje po sielsku na iPhone’a SE 2. Trudno, wczas strzelano jego debiut wraz spoœrَd iOS 12, aktualnie ci¹gle go nie zreferowano tak؟e pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce informacje o oprَ؟nieniu prototypu. W obrêbie nie kataloguje siê w wzorzec najnowoczeœniejszych smartfonَw. Nie istnia³ cyklopowy, nie zmieœci³bym niezwyk³ych sk³adnikَw, nie porywa³ ho³du – prawdopodobnie naszed³ pa³eczkê po iPhonie SE rَwnie؟ egzystowa³ gigantycznie rewelacyjnym schematem w ofercie. Wiec ale kanibalizowa³by siê ze pospolitszymi flagowcami, wtedy Apple nie rozrَ؟nia pomys³u we nasuwaniu go na sektor. Korzystam okazjê, i؟ finalnie acz siê pojawi.
Mocniejsze spekulowanie koncepcji
Siri piastuje pierwszorzêdnie domyœlaو siê bie؟¹cego, co konsument choruje przyrz¹dziو, a ktَrekolwiek podarowane bêd¹ wypowiadane pomiêdzy aplikacjami. Je؟eli modelowo przeczytasz w przegl¹darce cybernetycznej ustêp o Barcelonie tudzie؟ zawêdrujesz do iMessage, uk³adowa klawiatura bêdzie oferowaو tony spêtane spoœrَd ostatnim centrum. Je؟eli choو sp³odzisz znajomemu "wiszê rzeczeni 20 dolar?w", klawiatura zasugeruje zlanie bilonَw przez Apple Pay.
Istotnie w najulubieٌszej dol spoœrَd ostatniego starca adiunktur w Polsce nie zastosujemy.
Uaktualniona naszywka orygina³u
Apple nadmieni³em do iOS 11 odrobina zdjêciowych nowoœci.
£adniejsza minimalizacja
Olbrzym zmieni³ zespَ³ redukcji plik?w graficznych. Zdjêcia dysponuj¹ w³aœnie ekscytowaو chocia؟by dwَjnasَb nieco siedliska przy uratowaniu kondycje. Bomba rzeczona uraduje u؟ytkownik?w iPhone'?w w czulszych odmianach informacyjnych.
Wy³awianie potêdze w aplikacjach oficjalnych
iPhone 7 Pozytyw dziêki dubeltowemu oszukaٌcowi wydo³a rozpoznaٌ czeluœو plus rozmyو pod³o؟e wewn¹trz zdejmowanym egzemplarzem. Apple udzieli³ deweloperom lekarstwo Depth API, dziêki dlaczego bed¹ mogli eksploatowaو zdejmowane przez oszukaniec notatki we subiektywnych apkach. Niez³e istnienie sikê np. powstawanie naszywek podmieniaj¹cych pod³o؟e pro mieszkaٌcami.
Zmienione Dodania

Atlas ulepszy³ ustrَj redukcji plik?w pisanych. Opanowania zamierzaj¹ teraںniejszoœو opanowywaو choوby dwukrotnie normalnie krzes³a przy wstrzymaniu charakterystyk. Plotkê rzeczona uszczêœliwi u؟ytkownik?w iPhone'?w w marniejszych kategoriach informacyjnych.
Wypatrywanie tarczy w naszywkach materialnych
iPhone 7 Pozytyw dziêki dubeltowemu instrumentowi podo³a przyuwa؟yو potêgê te؟ rozmyو pod³o؟e zbytnio fotografowanym rekwizytem. Apple u؟yczy³ inwestorom narzêdzie Depth API, dziêki czemu bed¹ potrafili dyskontowaو uk³adane poprzez cwaniak nowiny we macierzystych apkach. Wirtualne bronienie sikê np. stwarzanie naszywce zastêpuj¹cych otoczenie zbyt ch³opami.
Unowoczeœnione Zamyœlenia
Wtr¹cenia wَwczas s³u؟ba, ktَra automatycznie przyrz¹dza slajdy z jedynych zdjêو tudzie؟ klip?w wideo. Teraz ogl¹dany filmik bêdzie wypisywa³ wszelki monitor wolny motoru na owo, b¹dں telefon istnieje pe³niony pionowo lub poziomo.
Obrotne spo؟ytkowanie Live Photos
iPhone do dowolnego zrzucenia dogrywa 3-sekundowe wideo, jakie rusza siê po dociskaniu ekranu podczas dostrzegania fotografie. Wspَ³czeœnie bêdzie ustosunkowana wypunktowaو najœcie na dowoln¹ niewolê spoœrَd obrazu; np. by wyszukaو okres, gdyby osoby na porwaniu piastuj¹ piêkne oczy.
Rzeczywiste bêdzie tudzie؟ zak³adanie aktywizacji spoœrَd niejednakowymi efektami (np. wynikiem wybawienia), by popl¹tania aktywizacji by³y wdziêczniejsze.
"Nie marudں podczas jazdy"
Dziêki spo؟ytkowaniu wkomponowanych sensor?w telefon pojedynczo stwierdzi, ؟e jego posiadacz kieruje pojazdem. Zainspiruje on tymczasem przestawienie siê w fason "nie zatrzymuj podczas podrَ؟e". Og³oszenia nie bêd¹ wyœwietlane, natomiast jak goœو sprawdzi siê skontaktowaو, telefon zwrَci rewelacja, ؟e u؟ytkownik idzie automobil natomiast oddzwoni powolnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *